Realizacja projektu NCBiR

 

Realizacja projektu NCBiR 

Tytuł: "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej".
Koszt całkowity/ kwalifikowalny projektu wynosi 2 044 404,61 zł.
Kwota dofinansowania: 1 595 829,65 zł.

Podstawowe informacje o realizacji Projektu.

28 sierpnia 2017 roku: podpisanie Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") – Instytucja Pośrednicząca, o dofinansowanie Projektu nr POIR.01.02.00-00-0261/16 złożonego w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na mocy Umowy Spółka przechodzi do fazy realizacji Projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej". Instytucja Pośrednicząca będzie przekazywała dofinansowanie w formie zaliczek lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu na podstawie złożonych przez Spółkę i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Planowane zakończenie realizacji Projektu: IV kwartał 2019 r.
Kluczowe umowy w ramach realizacji Projektu:
Na potrzeby realizacji Projektu Spółka zawarła dwie umowy o współpracy z Politechniką Warszawską Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.
Kluczowy personel badawczy zaangażowany do realizacji Projektu:
Na potrzeby realizacji Projektu Spółka zawarła 11 umów o pracę z wysokiej klasy specjalistami, w tym pracownikami naukowi Politechniki Wrocławskiej.
Personel zarządzający Projektem:
Na potrzeby realizacji Projektu Spółka zawarła 3 umowy o pracę ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami.
Streszczenie Projektu:
Projekt polega na realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania dokumentacji wdrożeniowej typoszeregu małych kontenerowych siłowni biomasowych o mocach odpowiednio 50, 100 i 250kWe.
Opracowane w wyniku realizacji prac B+R siłownie biomasowe znajdą szerokie zastosowanie przede wszystkim w przedsiębiorstwach wykazujących zapotrzebowanie zarówno na energię elektryczną, jak i ciepło. Główną grupę docelową dla siłowni BioCHP będą stanowiły zakłady przetwórstwa drzewnego. Według danych GUS, obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. tartaków, które wykorzystują energię do celów produkcyjnych, a jednocześnie mają zapewniony stały dostęp do biomasy odpadowej niezbędnej do wytworzenia energii.

Aktualności:

05.10.2017 r. – Zarząd Termo2Power S.A. informuje, iż Spółka w dniu 04 października 2017 r. otrzymała od Instytucji Pośredniczącej (NCBiR) pierwszą zaliczkę na realizację projektu. Suma uzyskanych środków, to 159 582,96 PLN. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z zatwierdzonym przez NCBiR harmonogramem prac, w tym głownie na wstępne badania modelowe, których celem jest określenie parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych projektowanego urządzenia. Głównym wykonawcą prac w tym etapie będzie Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

22.09.2017 r. – wniosek o płatność nr 1 został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR). Planowany termin pozyskania przez Spółkę środków zaliczki – pierwszy tydzień października 2017 r.