EBI 2018.

sn-nc-pl-rgb

18-12-2018 13:33 Raport Bieżący | 27/2018
Uchwała Zarządu Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
14-11-2018 16:54 Raport Bieżący | 26/2018
Raport za III kwartał 2018 r. Termo2Power S.A.
23-08-2018 11:09 Raport Bieżący | 25/2018
TERMO2POWER SA (25/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki.
14-08-2018 23:41 Raport Bieżący | 24/2018
Raport za II kwartał 2018 r. Termo2Power S.A.
29-06-2018 09:06 Raport Bieżący | 23/2018
Zmiany w Statucie Termo2Power S. A. uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.
29-06-2018 08:58 Raport Bieżący | 22/2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r.
07-06-2018 14:03 Raport Bieżący | 21/2018
Korekta oczywistych omyłek w raporcie dotyczącym wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza.
07-06-2018 09:16 Raport Bieżący | 20/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza.
01-06-2018 14:11 Raport Bieżący | 19/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28.06.2018 r.
01-06-2018 13:51 Raport Bieżący | 18/2018
Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2017 rok.
29.05.2018 16:57 Raport Bieżący | 17/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.
24.05.2018 16:14 Raport Bieżący | 16/2018
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
15.05.2018 15:17 Kwartalny | 15/2018
Raport za I kwartał 2018 r.
2018-04-23 13:36:10 Bieżący | 14/2018
Umowa z autoryzowanym doradcą.
2018-04-18 12:56:37 Bieżący | 13/2018
Informacja w trybie §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu.
2018-03-29 14:19:58 Bieżący | 12/2018
Informacja w trybie §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu.
2018-03-23 10:02:10 Bieżący | 11/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Termo2Power S. A. w dniu 22 marca 2018 r.
2018-03-23 09:25:21 Bieżący | 10/2018
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna.
2018-02-22 09:23:55 Bieżący | 9/2018
Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
2018-02-20 18:29:19 Bieżący | 8/2018
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 20%.
2018-02-20 14:10:28 Bieżący | 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał.
2018-02-19 17:48:38 Bieżący | 6/2018
Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
2018-02-19 17:35:18 Bieżący | 5/2018
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki. Publikacja Korekty raportu za IV kwartał 2017 r.
2018-02-16 20:58:14 Kwartalny | 4/2018
Korekta raportu okresowego za 4. kwartał 2017 r.
2018-02-14 23:56:47 Kwartalny | 3/2018
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku.
2018-02-01 18:42:39 Bieżący | 2/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
2018-01-12 08:15:56 Bieżący | 1/2018
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.