Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

Raport bieżący nr 70/2017 z 02 sierpnia 2017 r. (ESPI)   

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 sierpnia 2017 roku Spółka za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymała Uchwałę Nr 835/2017 (Uchwała) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A. Zawieszenie nastąpiło w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami spółki TERMO2POWER S.A., oznaczonych kodem "PLTRMPR00017", od dnia 3 sierpnia 2017 r. Jednocześnie poinformowano, iż w okresie zawieszenia obrotu, zlecenia maklerskie na akcje spółki TERMO2POWER S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

Odnosząc się do treści Uchwały, Zarząd Emitenta informuje, iż na czas publikacji niniejszego komunikatu, zna jedynie podstawę prawną zawieszenia, podaną w Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała jest jedynym dokumentem dotyczącym sprawy, który został przekazany Spółce. Zarząd Emitenta oczekuje na kolejne czynności instytucji właściwych dla sprawy i deklaruje współpracę.

Zarząd Spółki zapewnia o przestrzeganiu zasad dotyczących przekazywania informacji poufnych oraz obrotu akcjami. Informuje również, że obecnie zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązuje 30. dniowy okres zamknięty _przed ogłoszeniem w dniu 14 sierpnia 2017 r. raportu za 2 kwartał bieżącego roku_ dotyczący osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce _tj. członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu_ i osoby te nie dokonywały żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji Emitenta. 

Jednocześnie Zarząd Spółki będzie informował Inwestorów o kolejnych istotnych etapach raportowanej kwestii, licząc jednocześnie na szybkie wznowienie obrotu akcjami spółki.