Spółka zawarła umowę współpracy z Instytutem Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. podpisał w dniu 28 lipca 2017 roku umowę współpracy z Instytutem Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 

Zważywszy, że:
A. Instytut Energii dysponuje technologią termicznego przetwarzania odpadów w systemie zgazowania.
B.Termo2Power dysponuje technologią produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem ekspandera. 

Strony Umowy gotowe są i wyrażają chęć do rozpoczęcia współpracy w zakresie:

1. Wspólnego opracowania technologii innowacyjnego układu kogeneracyjnego wykorzystującego technologie zgazowania odpadów, produkcji energii cieplnej i produkcji energii elektrycznej za pomocą ekspandera i układu ORC.
2. Wspólnego opracowania ostatecznego produktu oraz przedsięwzięcia działań marketingowych w celu oferowania i sprzedaży produktu dla odbiorców końcowych.
3. Złożenia wniosku o dofinansowanie fazy badawczej, niezbędnej do opracowania technologii innowacyjnego układu kogeneracyjnego, z regionalnych środków wsparcia dla przedsiębiorstw.

Zawiązanie porozumienia umożliwi korzystanie obu partnerom z wiedzy, zasobów i doświadczenia współpracujących podmiotów, ułatwi komunikację i wspólne rozwiązywanie wyzwań badawczych i rozwojowych, a także umożliwi wdrożenia wypracowanych technologii (komercjalizację).