Realizacja projektu NCBiR

 

Realizacja projektu NCBiR 

Tytuł: "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej".
Koszt całkowity/ kwalifikowalny projektu wynosi 2 044 404,61 zł.
Kwota dofinansowania: 1 595 829,65 zł.

Podstawowe informacje o realizacji Projektu.

28 sierpnia 2017 roku: podpisanie Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") – Instytucja Pośrednicząca, o dofinansowanie Projektu nr POIR.01.02.00-00-0261/16 złożonego w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na mocy Umowy Spółka przechodzi do fazy realizacji Projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej". Instytucja Pośrednicząca będzie przekazywała dofinansowanie w formie zaliczek lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu na podstawie złożonych przez Spółkę i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność. Planowane zakończenie realizacji Projektu: IV kwartał 2019 r.
Kluczowe umowy w ramach realizacji Projektu:
Na potrzeby realizacji Projektu Spółka zawarła dwie umowy o współpracy z Politechniką Warszawską Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.
Kluczowy personel badawczy zaangażowany do realizacji Projektu:
Na potrzeby realizacji Projektu Spółka zawarła 11 umów o pracę z wysokiej klasy specjalistami, w tym pracownikami naukowi Politechniki Wrocławskiej.
Personel zarządzający Projektem:
Na potrzeby realizacji Projektu Spółka zawarła 3 umowy o pracę ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami.
Streszczenie Projektu:
Projekt polega na realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania dokumentacji wdrożeniowej typoszeregu małych kontenerowych siłowni biomasowych o mocach odpowiednio 50, 100 i 250kWe.
Opracowane w wyniku realizacji prac B+R siłownie biomasowe znajdą szerokie zastosowanie przede wszystkim w przedsiębiorstwach wykazujących zapotrzebowanie zarówno na energię elektryczną, jak i ciepło. Główną grupę docelową dla siłowni BioCHP będą stanowiły zakłady przetwórstwa drzewnego. Według danych GUS, obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. tartaków, które wykorzystują energię do celów produkcyjnych, a jednocześnie mają zapewniony stały dostęp do biomasy odpadowej niezbędnej do wytworzenia energii.

Aktualności:

29 września 2022 r. – Spółka otrzymała od NCBiR:
1) informację o zaakceptowaniu złożonego przez Spółkę wniosku o płatność końcową, w efekcie nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą wydatków kwalifikowalnych,
2) pismo uznające projekt za zrealizowany – zakończony przed terminem.
Na podstawie przedstawionej przez Emitenta informacji końcowej, NCBiR przychylił się do twierdzenia spółki, iż dalsza realizacja projektu nie doprowadzi do osiągnięcia jego celu.
Z uzasadnienia zawartego w otrzymanym piśmie wynika, iż zgodnie z opinią eksperta zewnętrznego, powołanego przez NCBiR i oceniającego dokumentację przedstawioną przez Emitenta, obiektywne przyczyny natury technicznej uniemożliwiają spełnienie założeń projektowych i stanowią realną przesłankę do zaprzestania kontynuacji prac B+R. Dodatkowo właściwie zdiagnozowano brak opłacalności wdrożenia, ponieważ brak osiągnięcia sprawności wewnętrznej ekspandera na poziomie 70% oraz rosnące obecnie ceny nośników energii, w tym biomasy, wykluczają osiągnięcie takiej opłacalności. Zgodnie z umową uznano projekt za zakończony.

31.05.2022 r. – w związku z podjęciem decyzji o zakończeniu realizacji Projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej", 31 maja 2022 r. Spółka złożyła w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  rozliczeniowy wniosku końcowy, informację końcową z realizacji Projektu. Spółka zwróciła również niewykorzystaną zaliczkę otrzymaną na realizację Projektu.
Obecnie Emitent oczekuje na weryfikację przekazanych dokumentów oraz decyzję NCBiR.
We wniosku końcowym Spółka poinformowała NCBiR, iż dalsze prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników. Jako powody rezygnacji z realizacji Projektu przedstawiono nieosiągnięcie kamieni milowych oraz to, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników i brak opłacalności wdrożenia.
Celem Projektu co do zasady było opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą. Szczegółowe cele Projektu związane były z charakterystyką urządzenia, a w szczególności dotyczyły ekspandera, stanowiącego serce całej siłowni biomasowej. Prace, które Emitent zrealizował pozwoliły częściowo osiągnąć zakładane cele – np. potwierdzone zostało, że cały układ może mieć niewielkie rozmiary i może zmieścić się w kontenerze. Potwierdzono też możliwość zastosowania w siłowni kotła, który mógłby być zasilany niemal dowolną biomasą. Ze względu jednak na problemy z wykonaniem ekspandera, w którym szczeliny między poszczególnymi elementami nie byłyby większe niż 0,05 mm (z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiałów) osiągnięcie części celów nie było możliwe. Ostatecznie nie udało się stworzyć urządzenia, które charakteryzowałoby się:
– niską prędkością obrotową
– wysoką (70%) sprawnością wewnętrzną ekspandera
– wysoką sprawnością wytwarzania energii z jednostki paliwa (10%)
Realizację celów szczegółowych można oszacować na poziomie między 40 a 50% – dokładne szacunki są trudne ze względu na zero-jedynkowy charakter większości celów. Nawet cele związane ze sprawnością należało tak postrzegać. Mimo iż teoretycznie możliwe było stworzenie urządzenia o niższej sprawności (co oznaczałoby częściowe spełnienie założeń), to ekonomiczne aspekty powodowały, że nie byłoby to uzasadnione. Dlatego też nawet takie cele jak sprawność, w tym konkretnym Projekcie należało postrzegać zero-jedynkowo. Brak możliwości opracowania takiego urządzenia spowodował też, że nie osiągnięto zasadniczego celu Projektu, tj. nie opracowano wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą. Oczywiście Spółka wypracowała znaczną ilość wiedzy, która jest de facto składową tego celu.
Biorąc powyższe pod uwagę należy ocenić, że cel główny Projektu osiągnięto na poziomie 40-50%. Jest to jednak zbyt mało, by móc mówić o realizacji Projektu z sukcesem i by móc myśleć o wdrożeniu rezultatów Projektu do działalności gospodarczej.
Jak już zaznaczono najistotniejszy problem z jakim borykała się spółka, to szczeliny pomiędzy ruchomymi elementami ekspandera, przez które przedostaje się para wodna. W celu osiągnięcia założonej sprawności wewnętrznej ekspandera (70%) szerokość szczeliny nie powinna przekraczać 0,05 mm. Niestety dochowanie tak niewielkiego wymiaru oznaczało konieczność zastosowania materiałów i technik obróbczych, które były poza zasięgiem Wnioskodawcy, ze względu na czas, środki finansowe i kompetencje. Próby zmniejszania szerokości szczeliny prowadziły każdorazowo do blokowania się urządzenia.
Z technicznego punktu widzenia, alternatywą mogło być pozostawienie szczeliny o większej szerokości, co jednak oznaczało wprost zmniejszenie sprawności wewnętrznej ekspandera, a ta z kolei przekładała się na sprawność wytwarzania energii elektrycznej przez całe urządzenie.
Z kolei sprawność wytwarzania energii w połączeniu z cenami biomasy, która stanowi paliwo dla planowanej siłowni, wprost przekładają się na atrakcyjność urządzenia dla potencjalnych odbiorców.
Przy obecnych cenach biomasy oraz dla sprawności wytwarzania 5%-7% same koszty paliwa (pomijając wszystkie inne koszty typu: nakłady inwestycyjne, koszty serwisowania, koszty zatrudnienia są na nieakceptowalnym poziomie (znacząco wyższe od cen zakupu energii z sieci). Realizacja ekspandera, którego sprawność wewnętrzna byłaby niższa niż 70% nie byłaby sensowna. Byłoby to urządzenie nieatrakcyjne (z ekonomicznego punktu widzenia) dla potencjalnych odbiorców – tańsze byłoby kupowanie energii z sieci lub zastosowanie innych sposobów wytwarzania energii – np. paneli fotowoltaicznych, których cena spada, a sprawność rośnie.

05.10.2017 r. – Zarząd Termo2Power S.A. informuje, iż Spółka w dniu 04 października 2017 r. otrzymała od Instytucji Pośredniczącej (NCBiR) pierwszą zaliczkę na realizację projektu. Suma uzyskanych środków, to 159 582,96 PLN. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z zatwierdzonym przez NCBiR harmonogramem prac, w tym głownie na wstępne badania modelowe, których celem jest określenie parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych projektowanego urządzenia. Głównym wykonawcą prac w tym etapie będzie Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

22.09.2017 r. – wniosek o płatność nr 1 został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR). Planowany termin pozyskania przez Spółkę środków zaliczki – pierwszy tydzień października 2017 r.