Projekt Spółki ? oficjalne pismo z NCBiR informujące o wybraniu projektu do dofinansowania i wezwanie do przekazania przez Spółkę podpisanej umowy i załączników.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 roku otrzymał oficjalne pismo od Instytucji Pośredniczącej (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – "NCBiR") informujące o wybraniu projektu Termo2Power S.A. do dofinansowania. W związku z powyższym NCBiR zwrócił się do Spółki o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, w tym uzupełnionej umowy o dofinansowanie projektu.

Pismo z NCBiR_17.07.2017

W dniu 20 lipca 2017 r., Spółka złożyła podpisaną i uzupełnioną umowę wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie Termo2Power S.A. oczekuje na informację o podpisaniu umowy przez przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej, co umożliwi przystąpienie do pełnej realizacji projektu.

Informacja dotyczy wniosku Spółki pt. "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą _BioCHP_ dla energetyki rozproszonej".

Koszt całkowity/ kwalifikowalny projektu wynosi 2 044 404,61 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania 1 595 829,65 zł.

Rekomendowana kwota dofinansowania 1 595 829,65 zł.

Wniosek został zgłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA. Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R. Program sektorowy: PBSE. Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.

Informacja o przyznaniu dofinansowania jest dostępna pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/aktualnosci/art,5129,zakonczenie-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-programu-pbse-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konkurs-81-.html

Oraz:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/aktualnosci/art,5338,pbse-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konkurs-81-22016poir-aktualizacja-listy-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowan.html

Zarząd Spółki informował rynek o powyższym zagadnieniu w raportach bieżących (ESPI): nr 6/2017 z 20 stycznia 2017 r., nr 8/2017 z 20 lutego 2017 r., nr 29/2017 z 22 marca 2017 r., nr 47/2017 z 21 kwietnia 2017 r., nr 62/2017 z 13 lipca 2017 r. oraz raporcie bieżącym nr 63/2017 z 14 lipca 2017 r.  

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach w sprawie wniosku.