WPROWADZENIE ZMIAN DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 31.08.2017 R.

 

 

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRMPR00017)

10-08-2017

W uzupełnieniu raportu nr 15/2017 z 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Jacoba Rokusa Brouwera (dalej ?Akcjonariusz?), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące uzupełnia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2017 r. o następującą sprawy:
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywności Spółki – przedstawienie pisemnych umów z kontrahentami, o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących.
W przesłanym żądaniu wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Akcjonariusz wskazał następujące uzasadnienie dla umieszczenia sprawy w porządku obrad: 

Zapoznanie akcjonariatu z postępem prac mających wpływ na kondycję Spółki. Uwiarygodnienie informacji podawanych w komunikatach bieżących Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Termo2Power S.A. informacji o aktywności Spółki – przedstawienie pisemnych umów z kontrahentami, o których Zarząd informował w opublikowanych komunikatach bieżących.
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z wnioskiem, dodatkowy punkt obrad, nie będzie wiązał się z podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie. 

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad. 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogloszenie_o_NWZA_T2P_31_08_2017_UZUPEŁNIONE

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu

 

**************************************************************************************************

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 31.08.2017 R.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2017 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jakub Szymczak, Miron Jakubiak, Paweł Czajka, Katarzyna Nowak s.c. przy ul. Świętojerskiej 5/7.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę: Jacob Brouwer Prezes Zarządu

**************************************************************************************************