ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 27.08.2020 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 27.08.2020 R.

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584452, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. 


01_ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-publicznej-t2p_27.08.2020

02_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power SA_27.08.2020

03_ T2P wzór pełnomocnictwa na ZWZA_27.08.2020

04_T2P wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA_27.08.2020

05_T2P wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZA_27.08.2020

06_Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów_ T2P

07_Klauzula RODO

 

Osoby reprezentujące spółkę: Jacob Brouwer Prezes Zarządu

**************************************************************************************************