NCBiR przyznał granty m.in. na magazyny energii, perowskity i IoT

(źródło: Serwis http://gramwzielone.pl/)

"(…) Opracowaniem wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej zajmie się spółka Termo2Power SA, która na ten cel pozyskała z PBSE 1,6 mln zł przy wartości projektu 2 mln zł (…)"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach programu sektorowego PBSE dedykowanego tworzeniu innowacji w elektroenergetyce (…)
Głównym celem programu PBSE, który realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i który został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego.

Cele programu to ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego, zwiększenie udział energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w miksie sektora elektroenergetycznego, poprawa efektywności energetycznej sektora oraz poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii, a także zwiększenie gotowości sektora do intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej.

– Wśród celów szczegółowych PBSE, poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, znajdują się m.in. ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarówno z dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP – w tym startupów, którym udzielamy wsparcia w I edycji programu – komentuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kwota pierwotnie przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu PBSE to 150 mln zł. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.

NCBiR podał, że w ramach I konkursu (konkurs 8/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 192,3 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostało przekazanych 49 wniosków, natomiast do drugiego etapu (ocena panelowa) przekazano 35 wniosków. 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 24 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 25 projektów nie otrzymało rekomendacji do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów.

Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania wynosi 92,9 mln zł. Wartość tych projektów to w sumie 154,9 mln zł (…)