PROJEKT – AKTUALNOŚCI.

 

Tytuł: "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej".
Koszt całkowity/ kwalifikowalny projektu wynosi 2 044 404,61 zł.
Kwota dofinansowania: 1 595 829,65 zł.

05.10.2017 r. – Zarząd Termo2Power S.A. informuje, iż Spółka w dniu 04 października 2017 r. otrzymała od Instytucji Pośredniczącej (NCBiR) pierwszą zaliczkę na realizację projektu. Suma uzyskanych środków, to 159 582,96 PLN. Środki zostaną rozdysponowane zgodnie z zatwierdzonym przez NCBiR harmonogramem prac, w tym głownie na wstępne badania modelowe, których celem jest określenie parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych projektowanego urządzenia. Głównym wykonawcą prac w tym etapie będzie Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

22.09.2017 r. – wniosek o płatność nr 1 został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR). Planowany termin pozyskania przez Spółkę środków zaliczki – pierwszy tydzień października 2017 r.